Ostbahnhof 10:04
19 Pasing Bf.   1
19 St.-Veit-Straße   2
19 St.-Veit-Straße   8
19 Pasing Bf.   11
19 St.-Veit-Straße   20
19 Pasing Bf.   21
19 St.-Veit-Straße   30
19 Pasing Bf.   31
19 St.-Veit-Straße   40
19 Pasing Bf.   41
19 St.-Veit-Straße   50
19 Pasing Bf.   51
19 St.-Veit-Straße   60
19 Pasing Bf.   61