Ostbahnhof 04:54
19 Pasing Bf.   9
19 Pasing Bf.   29
19 St.-Veit-Straße   39
19 Pasing Bf.   49
17 Schwanseestraße   50
17 Schwanseestraße   56
19 St.-Veit-Straße   59
19 Pasing Bf.   71
19 St.-Veit-Straße   79
19 Pasing Bf.   81