Ostbahnhof 18:14
19 Pasing Bf.   0
19 St.-Veit-Straße   7
19 Pasing Bf.   11
19 St.-Veit-Straße   19
19 Pasing Bf.   21
19 St.-Veit-Straße   27
19 Pasing Bf.   31
19 St.-Veit-Straße   37