Ostbahnhof 08:40
19 St.-Veit-Straße   1
19 Pasing Bf.   5
19 St.-Veit-Straße   14
19 Pasing Bf.   15
19 St.-Veit-Straße   21
19 Pasing Bf.   25
19 Pasing Bf.   35
19 St.-Veit-Straße   41
19 St.-Veit-Straße   42