Ostbahnhof 19:47
19 St.-Veit-Straße   5
19 Pasing Bf.   8
19 St.-Veit-Straße   14
19 Pasing Bf.   18
19 St.-Veit-Straße   24
19 Pasing Bf.   28
19 St.-Veit-Straße   34
19 Pasing Bf.   38
19 St.-Veit-Straße   44
19 Pasing Bf.   48
19 St.-Veit-Straße   54
19 Pasing Bf.   58
19 St.-Veit-Straße   64
19 Pasing Bf.   68
19 St.-Veit-Straße   74
19 Pasing Bf.   78
19 St.-Veit-Straße   84
19 Pasing Bf.   88