Ostbahnhof 20:23
19 Pasing Bf.   1
19 St.-Veit-Straße   6
19 Pasing Bf.   12
19 St.-Veit-Straße   18
19 Pasing Bf.   22
19 St.-Veit-Straße   28
19 Pasing Bf.   32
19 St.-Veit-Straße   38
19 Pasing Bf.   42
19 St.-Veit-Straße   48
19 Pasing Bf.   52
19 St.-Veit-Straße   58
19 Pasing Bf.   62
19 St.-Veit-Straße   68
19 St.-Veit-Straße   78
19 St.-Veit-Straße   88