Ostbahnhof 23:21
19 Pasing Bf.   3
19 St.-Veit-Straße   12
19 Pasing Bf.   22
19 St.-Veit-Straße   32
19 Pasing Bf.   42
19 St.-Veit-Straße   52
19 Pasing Bf.   62
19 St.-Veit-Straße   72
19 Pasing Bf.   79