Ostbahnhof 18:05
19 Pasing Bf.   0
19 St.-Veit-Straße   8
19 Pasing Bf.   10
19 St.-Veit-Straße   16
19 Pasing Bf.   20
19 St.-Veit-Straße   24
19 Pasing Bf.   30
19 St.-Veit-Straße   36
19 Pasing Bf.   40
19 St.-Veit-Straße   46
19 Pasing Bf.   50
19 St.-Veit-Straße   56