Ostbahnhof 06:27
19 St.-Veit-Straße   6
19 Karlsplatz (Stachus)   8
19 Karlsplatz (Stachus)   18
19 St.-Veit-Straße   24
19 Karlsplatz (Stachus)   28
19 St.-Veit-Straße   34
19 Karlsplatz (Stachus)   38
19 St.-Veit-Straße   44
19 Karlsplatz (Stachus)   48