Ostbahnhof 13:42
19 St.-Veit-Straße   0
19 Pasing Bf.   3
19 St.-Veit-Straße   12
19 Pasing Bf.   13
19 St.-Veit-Straße   19
19 Pasing Bf.   23
19 St.-Veit-Straße   27
19 Pasing Bf.   33
19 St.-Veit-Straße   39
19 Pasing Bf.   43