Ostbahnhof 04:41
N19 Pasing Bf.   3
N19 St.-Veit-Straße   6
19 Pasing Bf.   22
N19 St.-Veit-Straße   36
19 Pasing Bf.   42
19 St.-Veit-Straße   52
19 Pasing Bf.   62
19 St.-Veit-Straße   72