Karlsplatz (Stachus) 00:27
U5 Laimer Platz   7
U5 Neuperlach Süd   18
U5 Laimer Platz   27
U5 Neuperlach Süd   48
U5 Laimer Platz   48